قبول کلیه دعاوی اعم از  شورای حل اختلاف,دادگاه خانواده,دادگاه های حقوقی و کیفری,تجدیدنظر,دیوان

و طرح کلیه دعاوی حقوقی , کیفری , ثبتی وبین المللی