حسابداری قانونی و مشاوره

مشاوره مالی، مالیاتی و بیمه ای و مسائل مرتبط با قانون کار

این موسسه با بهره گیری از کارشناسان مجرب در زمینه امور مالیاتی و بیمه ای و مسائل مرتبط با قانون کار خدمات زیررا ارائه می نماید :

  1. پیگیری دعاوی مالیاتی با سازمان امور مالیاتی و تنظیم لوایح قانونی و شرکت در جلسات مربوطه
  2. پیگیری دعاوی ناشی از بازرسی و حسابرسی بیمه و تنظیم لوایح قانونی و شرکت در جلسات مربوطه
  3. پیگیری دعاوی ناشی از قوانین کار میان پرسنل و کارفرما و تنظیم لوایح قانونی و شرکت در جلسات مربوطه
  4. مشاوره مالیاتی و بیمه ای در خصوص مسائل مطروحه از جانب کارفرما و برسی و نظارت بر واحد مالی طبق قوانین مذکور
  5. مشاوره مالیاتی و بیمه ای درخصوص تنظیم قراردادهای فروش کالا و خدمات ، قراردادهای همکاری مشترک (مشارکتی)
  6. مشاوره بیمه ای و مرتبط با مسائل قانون کار درخصوص تنظیم قراردادهای پرسنلی و روابط میان پرسنل و کارفرما ، قانون تجارت، قانون تامین اجتماعی و قانون کار برای تمامی مدیران و پرسنل شرکتها
  7. مشاوره و تنظیم آئین نامه های داخلی مورد نیاز از جمله آئین نامه معاملات ، آیین نامه حقوق و دستمزد و سایر آئین نامه های مورد نیاز
  8. نظارت بر واحد حسابداری و ارائه راهکار به منظور رفع نقاط ضعف
  9. ارائه لیستهای بیمه و مالیات حقوق مرتبط با قوانین بیمه و مالیات