نفقه زن بعد از فوت شوهر

برای مطالبه نفقه بعد از فوت شوهر ، می توان به دادگاه خانواده دادخواست داد
طبق این ماده در ایام عده وفات ، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) ، تأمین می گردد.

همانگونه که از این ماده مشخص است ، در صورتی که مرد فوت کند :

1- زن در مدت عده وفات شوهر خود که چهار ماه و ده روز است ، حق دریافت نفقه خواهد داشت . بنابراین ، اگر خود مرد اموال و دارایی هایی را داشته باشد ، از محل آنها نفقه زن پرداخت می شود . در غیر این صورت ، اشخاصی که وظیفه پرداخت نفقه را دارند ( مثلا خانواده شخص فوت شده ) باید نفقه همسر او را در مدت عده وفات بپردازند .
2- علاوه بر نفقه ای که زن می تواند در مدت عده وفات شوهرش دریافت کند ، بر اساس قانون می تواند برای نفقه گذشته خودش هم اقدام حقوقی انجام بدهد . چرا که نفقه زن به عنوان دینی بر ذمه یا عهده شوهرش است و به محض اینکه زن آن را مطالبه کند ، باید به او پرداخت شود .

نحوه مطالبه نفقه بعد از فوت شوهر
همانگونه که اشاره شد ، در حال حاضر بر اساس قانون مدنی ، دریافت نفقه زن بیوه از اموال شوهر امکانپذیر شده است . نحوه مطالبه نفقه بعد از فوت همسر بر اساس رویه دادگاه ها آن است که باید دادخواستی تحت عنوان ” دادخواست مطالبه نفقه بعد از فوت شوهر ” به استناد ماده 1110 قانون مدنی تنظیم شود . مرجع صالح رسیدگی به دادخواست مطالبه نفقه زن بعد از فوت شوهر ، دادگاه خانواده می باشد . این دادخواست را می توان به طرفیت وراث شوهر اقامه نمود . بنابراین ، زن می تواند علاوه بر سهم الارث زن از شوهر ، نفقه زمان عده وفات و نفقه گذشته اش را در صورت تمکین از شوهر در زمان حیات، دریافت کند .

    نظرتان را بنویسید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*